Former CMDs

S. No. Chairman & Managing Director Period

1.

Shri Keshav Mahindra

02.09.1971 to 02.07.1972

2.

Shri V V Parikh

03.07.1972 to 06.06.1973

3.

Shri P P Rao

07.06.1973 to 19.03.1974

4.

Shri N R Bansod

20.03.1974 to 19.08.1974

5.

Shri J B D'Souza

20.08.1974 to 19.07.1976

6.

Shri N K Prasad

20.07.1976 to 15.10.1977

7.


Shri HU Bijlani

15.10.1977 to 17.08.1984

8.

Shri I Choudhary

17.08.1984 to 04.02.1985

9.

Shri S K Sharma

04.02.1985 to 30.09.1991

10.


Dr P S A Sundaram

01.10.1991 to 18.03.1992

11.


Shri K K Bhatnagar

18.03.1992 to 31.10.1996

12.


Shri V Suresh

31.10.1996 to 05.06.2002

13.


Shri Pankaj Jain

05.06.2002 to 08.11.2002

14.


Shri Dilip Kumar Biswas

08.11.2002 to 31.03.2003

15.


Shri P K Pradhan

01.04.2003 to 02.06.2003

16.

Shri Lalit Mohan Mehta

02.06.2003 to 25.11.2003

17.


Shri P S Rana

25.11.2003 to 30.09.2006

18.


Dr Ranjit Issar

02.10.2006 to 14.05.2007

19.


Shri Harjit S Anand

15.05.2007 to 06.06.2007

20.


Shri T Prabakaran

06.06.2007 to 23.09.2007

21.


Shri K L Dhingra

24.09.2007 to 07.04.2010

22.


Shri T Prabakaran

13.04.2010 to 05.07.2010

23.


Dr P K Mohanty

05.07.2010 to 11.04.2011

24.


Shri V P Baligar

11.04.2011 to 10.04.2014